شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
تشكيلات نهاد در دانشگاه ها
 

تشكيلات نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه ها

 


1 ـ معاونت سیاسی فرهنگی
2 ـ معاونت مطالعات راهبردی
3 - معاونت طرح و برنامه و پشتیبانی
4 - معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان

محتويات مرتبط