شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨
 

ارتباط با دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای آزاد اسلامی استان هرمزگان :

نشانى الكترونيكى: iauba@nahad.ir کارشناس پايگاه: iauba@nahad.ir
دفتر مرکزی

 پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

ساختمان اداری - طبقه هفتم

تلفن

  33674121  مستقیم  

1002 - 1003 - 1097 داخلی

واحد کارشناسان- برادران طبقه اول ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد بندرعباس تلفن 1145
واحد کارشناسان -خواهران طبقه اول ساختمان آموزشی دانشگاه آزاد بندرعباس تلفن 1165

 

تمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسلامی هرمزگان می باشد